Polityka prywatności

 1. Definicje
  1.1. Administrator -– WILCZEWSKI Stolarstwo Meblowe Mateusz Wilczewski, siedziba
  Markowszczyzna 2, 18-106 Turośń Kościelna, NIP: 9662081019, REGON: 383841168
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
  psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator
  internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
  technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
  https://meblewilczewski.pl/
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług
  czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
  niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe
  zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu
  przez Użytkownika.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
  A) Korzystanie z Serwisu
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści
  gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na ochronie jego praw.
  B) Formularz kontaktowy
  3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego
  formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych
  niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie
  danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
  niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania
  przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie
  danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  C) Marketing
  3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby
  kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą
  MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy
  Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
  3.5. Dane osobowe są przetwarzane:
  3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym
  z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 1. Pliki cookie
  4.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z
  plików cookie znajdują się w Polityce cookies.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych
  5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania
  wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w
  przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora.
  5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym
  czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
  okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Uprawnienia Użytkownika
  6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
  danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę
  wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail:
  biuro@meblewilczewski.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 794900114.
 4. Odbiorcy Danych osobowych
  7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
  szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
  podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
  opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
  8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się
  od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane
  osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia
  ochrony, przede wszystkim poprzez:
  8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
  których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia
  odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie
  ich zbierania.
 6. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe
  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
  danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
  wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych
  były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
10.Dane kontaktowe
10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: biuro@meblewilczewski.pl lub
telefonicznie pod numerem: +48 794900114
11.Zmiany Polityki prywatności
11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 13.10.2022r.